Hỗ trợ học Anh ngữ

  • English Language Support

Học sinh quốc tế đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh muốn theo học tại trường sẽ học Anh ngữ trong vòng 10-20 tuần trước khi bắt đầu việc học tại Concordia.

Học sinh quốc tế nên ghi danh vào lớp 10 để đảm bảo được chuẩn bị tốt cho lớp 11 và 12. Chúng tôi cung cấp các lớp học Anh ngữ ESL 11 và 12 như một phần của chương trình giảng dạy thông thường và học sinh quốc tế được hỗ trợ học tập bởi các giáo viên ESL của chúng tôi.