Học phí đối với học sinh quốc tế

  • Fees

Tổng quan về học phí đối với học sinh quốc tế như sau.

Học phí và các chi phí đối với học sinh quốc tế năm 2019 (AUD)

Concordia Campus

Cấp độ Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
Học phí $11,892 $22,440 $22,440 $22,440 $23,640 $23,640
Phí dịch vụ $1,520 $1,420 $1,420 $1,500 $1,500 $1,500
Phí CNTT $680 $680 $680 $680 $680 $680
Tổng chi phí bắt buộc (một năm) $14,092 $24,540 $24,540 $24,620 $25,820 $25,820
Học phí Chương trình Tú tài quốc tế - IB Diploma (nếu có)          $1,420  $1,420
Tổng chi phí bao gồm Học phí Chương trình Tú tài quốc tế - IB Diploma (một năm)          $27,240  $27,240

Chi phí bổ sung

Học phí không bao gồm chi phí đồng phục (khoảng $800) và văn phòng phẩm (khoảng $120).

Thanh toán

Các khoản chi phí được chuyển tiếp vào tháng 11 năm trước (Học kỳ 1) và tháng 5 (Học kỳ 2) để thanh toán vào cuối tháng. Chi phí có thể được thanh toán bằng tiền mặt, séc, hối phiếu ngân hàng, chuyển khoản, thẻ Mastercard hoặc Visa. Chi tiết thanh toán sẽ được cung cấp khi đơn ghi danh của học sinh được xác nhận.

Homestay

Nơi ở tại các gia đình địa phương được Concordia College sắp xếp thông qua Happy Homestay Adelaide.

Chính sách hoàn trả chi phí

Chính sách hoàn trả chi phí của chúng tôi đề cập đến các khoản chi phí có thể được hoàn trả liên quan đến khóa học mà học sinh quốc tế đã thanh toán cho Concordia College (Mã CRICOS của trường: 00360J).

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Helen Karapandzic, Bộ phận Ghi danh Học sinh quốc tế.